Dit is de privacy verklaring van alle vennootschappen die behoren tot de Lenferink Groep te Zwolle, kantoorhoudende aan het Ter Pelkwijkpark 18 te (8011 SH) Zwolle (Lenferink Groep). Lenferink Groep en haar vennootschappen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Lenferink Groep en persoonsgegevens

Lenferink Groep hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij Lenferink Groep zijn en Lenferink Groep zicht houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de begeleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ons allemaal doen met de informatie die we over u hebben.

Persoonsgegevens die Lenferink verwerkt

Lenferink Groep verwerkt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren en/of omdat u deze zelf aan Lenferink Groep verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer; en
 • IP-adres.

Bijzondere persoonsgegevens die Lenferink Groep verwerkt

Lenferink Groep verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Doel(en) en grondslag(en) van de verwerking van persoonsgegevens

Lenferink Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst(en), zoals het verhuren van vastgoed;
 • Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen;
 • Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen, zoals het afhandelen van uw betalingen;
 • Het aanbieden van een goed bereikbare en werkende website;
 • U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; en
 • Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op ons rusten uit hoofde van onze dienstverlening.

Het bewaren van persoonsgegevens

Lenferink Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De beveiliging van persoonsgegevens

Lenferink Groep stelt de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde sterk beveiligde omgeving, die is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en/of openbaring. Lenferink Groep neemt dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact met ons via info@lenferinkgroep.nl of 038-4255220.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door Lenferink Groep niet verkocht aan derden, maar enkel verstrekt aan haar sub-verwerkers voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lenferink Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

Indien u meer informatie wenst over deze privacyverklaring of de verwerking van de door Lenferink Groep verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lenferink Groep info@lenferinkgroep.nl of 038-4255220. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; en
 • recht van overdracht van uw gegevens aan een ander (mits dit niet in strijd komt met andere rechtsverhoudingen binnen de tussen ons bestaande overeenkomst).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Profilering

Lenferink Groep gebruikt op haar website www.lenferinkgroep.nl geen cookies of Google Analytics om persoonsgegevens te verzamelen en/of te bewaren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet goed helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.


Lenferink Groep

November 2018